Zásady Ochrany Osobních Údajů Na Web

Ochrana soukromí fyzických osob jakožto subjektů údajů je jednou z hlavních priorit naší společnosti. Protože v omezeném rozsahu dochází (či může docházet) ke zpracování Vašich osobních údajů i v souvislosti s užíváním našich webových stránek, považujeme za důležité Vás prostřednictvím těchto zásad informovat o tom, jak a proč ke zpracování vašich údajů dochází, jakož i o tom, jaká práva na ochranu svého soukromí můžete uplatnit.

1: ÚDAJE O NÁS, JAKOŽTO SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platné předpisy nás označují jako tzv. správce osobních údajů, a jsme tak odpovědní za bezpečnost dat, která zpracováváme. Potřebujete-li se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem či žádostí, jsme vám k dispozici:

Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o.
Č.p. 295
280 02 Ovčáry
(Průmyslová zóna Kolín-Ovčáry)

IČO: 042 23 012
E-mail:
Web: tsubaki.cz

2: KDY KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ MŮŽE DOCHÁZET?

Ke zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním našeho webu dochází:

Když načtete a prohlížíte naše webové stránky

Když využijete naše kontakty a komunikujete s námi e-mailem či telefonicky

Když nám v rámci výběrového řízení zašlete svůj životopis či motivační dopis

Když se vaše údaje objeví na našem webu či našich sociálních sítích

Vaše osobní údaje sbíráme a zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení účelu námi prováděného zpracování. Nepředáváme je třetím subjektům pro reklamní účely, nevyužíváme je k zasílání nabídek ani je nijak nezveřejňujeme, nemáme-li k tomu Váš souhlas.

Poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné. Současně však může být nezbytné pro to, abychom mohli dostát svým závazkům - například si s Vámi sjednat schůzku či odpovědět na Vaše dotazy.

3: JAK ZPRACOVÁNÍ PROBÍHÁ?

Při vzájemné komunikaci
V rámci komunikace, zejména té déletrvající, zpracováváme Vaše kontaktní údaje (například e-mailovou adresu či telefon), jméno a příjmení, abychom se s Vámi mohli spojit a vyřešit Vaše žádosti, dotazy či podněty. Takovým zpracováním se rozumí například uložení Vašich kontaktů do dočasných adresářů, abychom k nim měli po dobu komunikace přístup. Po jejím skončení s Vašimi údaji již dále nepracujeme a dále Vás neoslovujeme, ledaže s tím vyjádříte svůj souhlas. Poskytnete-li nám v rámci komunikace další údaje (například poštovní adresu apod.), využijeme je pouze za tím účelem, za nímž jste nám takové údaje poskytli.

Při užívání našich webových stránek
Na prezentaci nám záleží. Proto se snažíme náš online webový obsah upravovat tak, aby pro Vás naše stránky byly co nejužitečnější a snadno ovladatelné. Za tímto účelem analyzujeme, které sekce našeho webu vás nejvíce zajímají, případně jaké informace nejčastěji hledáte. K tomu využíváme tzv. cookies, z nichž získáváme informace o preferencích uživatelů webu, jejich aktivitě na stránkách či typu jejich internetového prohlížeče. Sbíráme tedy pouze údaje o užívání našeho webu, nikoli o uživatelích samotných.

Při výběrovém řízení
Čas od času sháníme nové posily do našeho týmu. Máte-li zájem v Tsubaki pracovat, zašlete prosím, v reakci na konkrétní nabídku, na stanovenou emailovou adresu životopis a případné další požadované dokumenty, abychom měli pro výběrové řízení dostatek informací. Při výběrovém řízení dochází zpravidla ke zpracování údajů, kterými jsou jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, adresa bydliště, kontaktní údaje, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti a kvalifikace. Vedení výběrového řízení pro nás jako zpracovatel obstarává agentura DIKÉ - management zdrojů, s.r.o. (IČ: 266 92 783, Jablonského 634, Kolín V, 280 02 Kolín). Vezměte proto prosím na vědomí, že tento zpracovatel bude mít po dobu výběrového řízení k Vašim údajům přístup, a to právě za účelem vedení výběrového řízení a analýzy uchazečů. Údaje kandidátů, kteří v rámci konkrétního výběrového řízení nebyli úspěšní, jsou uchovávány pouze do doby skončení takového řízení.

Při publikaci údajů na našem webu / sociálních sítích
V této souvislosti může například nastat situace, kdy zveřejníme na našich kanálech články, reporty či fotografie z proběhlých akcí. Publikace probíhá standardně na základě souhlasu. Rozhodnete-li se svůj souhlas se zveřejněním odvolat, využijte výše uvedených kontaktních údajů a oznamte nám, že si již dále nepřejete, aby fotografie či záznamy s vámi byly nadále veřejné. Vašim žádostem vyhovíme v maximální možné míře.

Při uzavření smlouvy s námi
Může se stát, že s námi v rámci spolupráce uzavřete smlouvu jako fyzická osoba. Údaje ze smluv používáme výhradně k tomu, abychom mohli zajistit jejich řádné plnění. Veškeré smlouvy evidujeme v našich elektronických úložištích, aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost, fyzické dokumenty máme potom uložené ve veřejnosti nepřístupných prostorách. Údaje ze smluv jsou uchovávány nejdéle po dobu potřebnou k vypořádání případných nároků, které ze smluv plynou, resp. po dobu, kterou vyžadují platné a účinné právní předpisy v oblasti účetní a daňové.

4: JAKÝ JE PRÁVNÍ DŮVOD NAŠEHO ZPRACOVÁNÍ?

Zpracování osobních údajů je zákonné pouze tehdy, opírá-li se alespoň o jeden z právních titulů neboli důvodů zpracování. Těmito tituly ve vztahu k výše uvedeným operacím zpracování jsou:

5: KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

Pokud už musíme Vaše osobní údaje svěřit jinému subjektu, činíme tak pouze v minimálním rozsahu, bez rizika neoprávněného zásahu do Vašeho soukromí. Činíme tak zejména tehdy, kdy pro nás poskytnutí určité klíčové služby obstarává externí subjekt. Jedná se o tyto partnery:

6: VAŠE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT

Ve vztahu ke svým údajům máte tato práva:

Právo získat informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a případně získat kopii či výpis takto zpracovávaných osobních údajů (právo na přístup)

Právo na opravu vašich osobních údajů, v případě, že tyto údaje dosud zpracováváme nepřesné, jakož i právo na vyrozumění o provedení opravy (právo na opravu)

Právo na výmaz vašich osobních údajů z našich databází, nebudou-li osobní údaje dále potřebné k účelu, pro který byly zpracovány, jakož i v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním

Právo na omezení zpracování osobních údajů a vyrozumění o provedeném omezení

Právo získat údaje zpracovávané TSUBAKI jakožto správcem osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a je-li to technicky proveditelné, rovněž na přímé předání těchto údajů správcem třetímu subjektu, který výslovně označíte (právo na přenositelnost údajů)

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází z titulu oprávněných zájmů správce či třetí osoby, jak je nastíněno výše

Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu souhlasu

V případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím emailu na . Při vyřizování Vašich podnětů jsme v rámci bezpečnosti námi spravovaných dat oprávněni ověřit, zda informace poskytujeme oprávněnému subjektu údajů. Vašim žádostem se snažíme za všech okolností v maximální míře vyhovět. Pokud však i přesto nebudete s vyřízením své žádosti spokojeni, máte právo se obrátit se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů, například emailem na posta@uoou.cz.

7: COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory ukládané na Váš disk, které nesou data související s prohlížením našeho webu. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu nebo například načítání obsahu přizpůsobeného Vašemu prohlížeči. Nastavení ukládání cookies do svého zařízení můžete kdykoli ve svém prohlížeči změnit, případně ukládání cookies úplně zakázat. Způsob změny nastavení je v případě každého prohlížeče odlišný. Více informací naleznete na následujících odkazech:

8: PLATNOST TĚCHTO ZÁSAD A ZMĚNY:

V budoucnu můžeme v reakci na nové druhy zpracování provést dílčí úpravy těchto zásad.

O jakýchkoli podstatných změnách vás budeme s předstihem informovat, přesto však doporučujeme pravidelné kontroly těchto zásad kvůli drobným zásahům do jejich znění.

Tyto zásady nabyly platnosti dne 1.10.2018